“วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62” ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Crime Prevention รุ่นที่ 3”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม (Crime Prevention) รุ่นที่ 3 จำนวน 60 คน ร่วมรับฟังการบรรยายและชมการสาธิต หัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้งทดลองการปฏิบัติด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) จากหุ่นสาธิต การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) และการช่วยเหลือภาวการณ์อุดตันทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

สกธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปี 2563

  วันที่​ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา​ 09.30​ น. นายวัลลภ​ นาคบัว​ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธาน​ “การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 5/2562​ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีมติดังนี้ 1.ให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเดิม หากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีข้อขัดข้อง สามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในความรับผิดชอบได้ และให้พิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2. ให้หน่วยงานจัดส่งแผนดำเนินกิจกรรมโดยระบุวันที่ในการดำเนินกิจกรรม และส่งให้ สกธ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมแผนการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมต่อไป 3. ให้หน่วยงานเลือกรูปแบบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมระหว่าง 1) การรายงานโดยเอกสาร 2) Google form โดยให้เลือกเพียงหนึ่งช่องทาง และแจ้งให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทราบอีกครั้ง 4. ให้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ยุติธรรมจังหวัดเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของแต่ละหน่วยงาน ใน 18…