สกธ.ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช. พิจารณา mou การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบ DXC

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมพิจารณาการลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการที่จะเสนอให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบบันทึกความร่วมมือ (MOU) การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรที่ทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาร่วมกันแล้ว โดยมีการปรับข้อความให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พร้อมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะให้กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรผ่านระบบ DXC โดยขอให้ระบุกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อย่างชัดเจน และจัดทำ MOU รายหน่วยงานต่อไป