ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

“เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม”

ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 เมษายน 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์      0 2141 374 0/ 06 4526 3514
โทรสาร        0 2143 8932

สกธ.ร่วมยินดี กบค. ครบรอบ 45 ปี

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผุ้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 45 ปี และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้กับ “ศิริราชมูลนิธิ” ณ อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11)

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11)

“Prison Overcrowding”

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์      0 2141 374 6/ 08 1832 9438
โทรสาร        0 2143 8932

สกธ. ร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ รร.เบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมช่วงเช้า : รับฟังการบรรยาย “การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563” โดย ดร.ประยุทธ์ นามสุบิน วิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปประเด็นได้ ดังนี้ • การกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายระดับชาติ/กระทรวง/หน่วยงาน และตัวชี้วัดต้องสะท้อนถึงขอบเขตภารกิจหลักของหน่วยงาน การกำหนดรายละเอียด/เงื่อนไขของตัวชี้วัด ควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นต้น) รวมทั้งควรนำหลักการ SMART มาเป็นหลักคิดในการกำหนดตัวชี้วัดด้วย • การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต้องคำนึงถึง baseline data และแผนการดำเนินงานระยะยาว และค่าเป้าหมายควรมีความท้าทายและนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต…

ปยธ. และ ผอ.สกธ.เข้าร่วมการประชุม ASEAN Law Association: ALA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะคณะกรรมการและ standing committee ในคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทยและผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association: ALA) ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช ภูเก็ต การประชุม ALA ครั้งที่ 41 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Advancing ASEAN Partnership in Responding to New Challenges” มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเคลื่อนไหวในวงการกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์กฎหมาย นักกฎหมายภาครัฐและเอกชน และทนายความ จำนวนประมาณ 200 คน การประชุมคณะกรรมาธิการถาวร (Standing…