ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา-ป้องกันอาชญากรรม 63 เอกสารประกวดราคา-ป้องกันอาชญากรรม 1/2563 TOR ป้องกันอาชญากรรม 63 1. สรุปบทเรียนป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่ 2. สรุปบทเรียนป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นที่ ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแนวทาง   ในการป้องกันอาชญากรรมและจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรมณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic…

การบรรยาย “พฤติกรรมอาชญากรในมุมมองทางจิตวิทยา” ในหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมบรรยายภายใต้หลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3” ในหัวข้อ “พฤติกรรมอาชญากรในมุมมองทางจิตวิทยา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นวิทยากร

การบรรยายดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายพฤติกรรมอาชญากรโดยใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาและจิตวิทยา พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาพฤติกรรมของอาชญากร และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมระดมความคิดแลกเปลี่ยนในประเด็น “ทำไมมนุษย์ก่ออาชญากรรม และเราจะป้องกันไม่ให้เขาทำอีกได้อย่างไร” ทั้งนี้ วิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และตอบประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยายดังกล่าว

การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA 2) สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานตามแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ จำนวน 5 กรอบ ได้แก่
กรอบที่ 1 กฎหมาย
กรอบที่ 2 พักโทษ ลดโทษ และการใช้ EM
กรอบที่ 3 อาชีพ และการสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่
กรอบที่ 4 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรอบที่ 5 การป้องกันยาเสพติด

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทั้ง 5 กรอบแนวทาง รวมถึงได้มีการกำหนดโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปและรายงานให้ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมต่อไป