สกธ.จับมือกรมการปกครอง ลงนาม MOU การใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กับกรมการปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ ผู้แทนกรมการปกครอง ร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเข้าใช้งานระบบ DXC ให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการยุติธรรมและกรมการปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธี การลงนามในครั้งนี้เป็นการทำบันทึกเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเข้าใช้งานข้อมูลของพนักงานฝ่ายปกครองในการตรวจสอบข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ จากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) จะมีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการนำร่อง 18 จังหวัด ในปี 2563 ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา ชลบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์การที่สอดรับบริบทการดำเนินงานแบบบูรณาการ”

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์การที่สอดรับบริบทการดำเนินงานแบบบูรณาการ” ณ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะได้แนวคิดในลักษณะการบูรณาการการทำงานในมุมมองใหม่ เช่น การบูรณาการการทำงานของภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในเชิงวิชาการระดับประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีมุมมองที่หลากหลาย แปลกใหม่ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการดำเนินงาน อีกทั้งการพัฒนาการดำเนินงานให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถดำเนินการได้หลายวิธีการ/รูปแบบ อาจจะดำเนินการแบบพลิกโฉมในภาพรวมทั้งองค์กร หรือขับเคลื่อนในบางส่วนงาน ซึ่งการสัมมนานี้จะช่วยให้ได้แนวคิดในการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมในช่วงเช้าเเละบ่าย โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ สรุปประเด็นได้ดังนี้ 🔹การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานมีองค์ประกอบสำคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ vision/skills/ Incentives/resource/action plan ซึ่งทุกองค์ประกอบต้องเหมาะสม/เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 🔹แม้ว่าการบูรณาการจะส่งผลดีในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ความคิด/ความรู้สึกในเรื่องการสูญเสียอำนาจ/ความเป็นเอกเทศในการดำเนินงาน การแข่งขันกันเองระหว่างหน่วยงาน ก็เป็นอุปสรรคในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 🔹Digital Transformation คือ การที่นำ Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร…

สกธ. จับมือ นิด้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฏหมาย”

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฏหมาย” ณ ห้องสัมมนา 02 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดยมี บุคลากรจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมให้ความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลการศึกษาต่อไป

โดยการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ที่ได้เห็นชอบให้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกฎหมายใหม่ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมและการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน