คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จ. เชียงราย

  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก.นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติด ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จ. เชียงราย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ด่านศุลกากรแม่สาย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ ตรวจสอบสัมภาระ รถโดยสาร รถขนส่งสินค้า รถต้องสงสัย รวมถึงบุคคลที่ลักลอบขนยาเสพติด โดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบ VIS ในการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ /License plate/ ศูนย์ X- ray /เครื่องตรวจ Body Scanner/ เครื่องตรวจ HadHeld Backscatter X-ray และระบบ cctv รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ สถิติการจับกุม พบว่า คดียาเสพติด เป็นคดีอันดับ 1 ที่ถูกลักลอบนำเข้ามาผ่านด่านต่างๆ…