สกธ.นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร CP 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สกธ.นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร CP 3 ศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเชียงราย ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย (นรข.) จ.เชียงราย จากนั้น
รับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของยุติธรรมจังหวัดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบอีกด้วย

สกธ.จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 180 คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิด​และวิเคราะห์​ กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่ใบ้คำ เกมจัดการตามสั่ง และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ 2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/ บุคคลที่เกี่ยวข้องและแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา 3. กิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดู โดยประเภทสื่อที่นักเรียนเลือกนำเสนอ ได้แก่…

สกธ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีนางวิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของระเบียบ รวมถึงแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การยกร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม การใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัย และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมต่อไป