สกธ.ร่วม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำจิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม โดยร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้ว และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กลุ่มเรือนจำลาดยาว ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

สกธ.จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

 

สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กทม. ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 180 คน ต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิด​และวิเคราะห์​ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่ทำตามคำสั่ง เกมต่อตัว และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ

2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา

3. กิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดู โดยประเภทสื่อที่นักเรียนเลือกนำเสนอ ได้แก่ โปสเตอร์ เพลง และละครสั้น

ทั้งนี้ กิจกรรมตลอดทั้งวันได้รับความร่วมมือจากคุณครู น้องๆ​ วิทยากร​ และทีมงาน เป็นอย่างดี​ สามารถส่งเสริมกระบวนการคิดและวิเคราะห์ของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างมาก

ผอ.สกธ.ร่วมบรรยาย “นโยบายทางอาญาของไทย” หลักสูตร บยส. 24

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายทางอาญาของไทย” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยได้กล่าวถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของนโยบายทางอาญากับนโยบายของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 เเละ 4 รวมถึงแนวทางตามเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และ นโยบาย Thailand 4.0 เเละได้ยกตัวอย่างโครงการที่สำคัญของสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เเก่ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และกรอบเเนวทางป้องกันอาชญากรรม