สกธ. รับรางวัล ITA Awards 2562

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 : นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รางวัล ITA Awards) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยเกรด AA 95.76 คะแนน โดยเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ในประเภทกรมหรือเทียบเท่า และเป็นอันดับที่ 1 ของกระทรวงยุติธรรม ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ เมืองทองธานี