การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 21 และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 21 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ ช่วงเช้า เวลา 10:30 -12:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับความปลอดภัยของชุมชน” ผู้แทนจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยนายชัยสิทธิ์ บุญกัน นิติกรชำนาญการพิเศษ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ สิทธิผู้บริโภคที่ควรรู้มี 5 ประการ ได้แก่ 1)สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร 2)สิทธิอิสระให้การเลือกสินค้าและบริการ 3)สิทธิในการจะได้รับความปลอดภัย 4)สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5)สิทธิที่จะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสินค้าอันตรายที่มีการห้ามขายในท้องตลาด เช่น ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ลวดดัดฟันแฟชั่น เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ช่วงบ่าย เวลา 13:30-15:00 น. การบรรยายเรื่อง “พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562”  โดยว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ…

สกธ. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

  สกธ.ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 180 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นการต่อ ยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิด​และวิเคราะห์​ ซึ่งแบ่งเป็น กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่ใบ้ความรู้สึก เกมจัดการตามสั่ง และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ 2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดู โดยประเภทสื่อที่นักเรียนเลือกนำเสนอ…