ผอ.สกธ.ร่วมต้อนรับ รมว.ยธ.ญี่ปุ่น

  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางมาซาโกะ โมริ (Ms. Masako Mori) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทน การเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นในสาขากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม (Memorandum of Cooperation – MOC)” พร้อมทั้งหารือประเด็นข้อราชการต่าง ๆ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศได้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมืออันดีระหว่างกันในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรผ่านหลักสูตร ของสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและ ตะวันออกไกล (UNAFEI) การสนับสนุนการดำเนินการด้านสารัตถะ (กิจกรรมคู่ขนานและนิทรรศการ) ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Congress) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่นครเกียวโต ในเดือน เมษายน 2563 ความคืบหน้าในการสอบสวนคดีฆาตกรรมนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ…