สกธ.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมภูฟ้าวารี จ.เชียงราย โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผอ.สกธ ผอ.สวพ. และผอ.กนป. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ช่วงเช้า ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ในหัวข้อการศึกษาแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำโดยการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ได้รับเกียรติจาก นายสมคิด ปริมิตร ผบ.รจก.เชียงราย ให้การต้อนรับ เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเป็นการดำเนินการตามโครงการกำลังใจ ในพระราชดำริฯ ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำ และยังได้นำเรื่องของการพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักธรรมต่างๆ เข้ามาพัฒนาจิตใจ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความมั่นคงทางจิตใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีอาชีพและสามารถลดอัตราการกระทำผิดซ้ำได้ ช่วงบ่าย เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ : รูปแบบการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย และผู้แทนจากสถาบันสถาศึกษาเป็นวิทยากร ดังนี้ 1. นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ยจ.เชียงราย 2. นายสมคิด ปริมิตร…

สกธ. ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (แผน NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวนประมาณ 300 คน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของแผนปฏิบัติการฯดังกล่าวว่าเป็นแผนสำคัญฉบับแรกของประเทศและของทวีปเอเชีย ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการคุ้มครองและบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนฯด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันอย่างจริงจัง “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ มีแนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนเป็นไปตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : UNGPs) โดยยึด 3 เสาหลัก คือ การคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา ซึ่งได้มีการระบุบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ และตัวชี้วัดการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

สกธ. ร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ และการลงนาม mou การจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี งานดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green แก่สถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคาร และอุทยานแห่งชาติที่มีการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม…