สกธ.ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กรมคุมประพฤติ จำนวน 56 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม “ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก” จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก กล่าวต้อนรับ และนายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพฤตินิสัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความดูแลประมาณ 3,400 คน เป็นทัณฑสถานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ดำเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยเน้นการทำการเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการส่งต่อวัตถุดิบและผลผลิตจากทัณฑสถาน ในอนาคตทัณฑสถานอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แนวคิด “ปั่น ช็อป ชม ชิม” เช่น มีก๋วยเตี๋ยวหย่อนขา ร้านกาแฟโดยนำรถควบคุมผู้ต้องขังที่มีสภาพเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า และพัฒนาให้มีความทันสมัยรองรับบริบททางสังคม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรที่สำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจ…

สกธ.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมหมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม ของสมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (สสส.) โดยพิจารณาประเด็นสำคัญสองประเด็น คือการสอบสวนคดีในทางอาญา และการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้การปฎิรูปการสอบสวนคดีในทางอาญา เป็นประเด็นเร่งด่วน (Quick win) และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลต่อที่ประชุมอนุกรรมมาธิการฯ ในคราวต่อไป