การบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.”

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -​ 12.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. มอบหมายให้นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.” ภายใต้หลักสูตร ” การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention​ รุ่นที่ 3″ โดยมีประเด็นในการบรรยายสรุปได้ ดังนี้ 1. บทบาทหน้าที่ของ สกธ. และกพยช. 2. สถานการณ์และสถิติ อาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการกระทำผิดซ้ำ 3. มติ ครม. เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งตลอดการบรรยายได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกระตุ้นการตระหนักคิด และกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ…