สกธ.ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน ในเทศกาลปีใหม่ 2563” ในช่วงเช้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)
และช่วงบ่าย ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่ประชาชน โดยได้นำความรู้กฎหมายในรูปแบบสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการให้ความรู้และปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม อาทิ สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 และ Chatbot ผู้ใหญ่ลอว์ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผอ.สกธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรายงานผลการศึกษาข้อมูลจากนานาประเทศเกี่ยวกับการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการกำหนดให้พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือไม่

โดยที่ประชุมเห็นควรให้ถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และจัดระดับของการควบคุมพืชกระท่อมตามแนวทางที่เหมาะสม อาทิ การควบคุมในลักษณะที่เป็นยาอันตรายหรือการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป