สกธ.ร่วมพิจารณาข้อสังเกตแนวทางในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ

  29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงาน เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวปริยานุช จริงจิตร ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เป็นผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมกันพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ อันเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน…

สกธ.นำคณะ ยธก.16 ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำเเละทำงานเป็นทีม

สำนักงานกิจการยุติธรรมนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 16 (ยธก.16) ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดย พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
โดยในกิจกรรมผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการสื่อสาร ร่วมระดมความคิด เสริมสร้างภาวะผู้นำ ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหา และร่วมกันทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ อีกทั้งในกิจกรรมยังได้มอบหมายโจทย์ให้เเต่ละทีม ได้ร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้เเก่
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การคืนคนดีสู่สังคม
3. การสร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชน

การประชุมพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

  22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่มีคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร ไปร่วมพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิด ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีที่ต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยละเอียดอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ และจัดทำโปรแกรมที่ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดคดีทางเพศเป็นการเฉพาะ ซึ่งหัวข้อวิจัยดังกล่าวนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยร่วมกันกับกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย…

การขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม

 

22 ตุลาคม 2563 นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมีนายอนุรักษ์ ทัศคร หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร เป็นผู้เเทนโฆษกสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเเจ้งวัฒนะ
สำหรับการประชุมได้มีการนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้เเต่ละหน่วยงานนำเสนอประเด็นนโยบายหรือเรื่องประชาสัมพันธ์ที่เน้นการช่วยเหลือประชาชน หรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสำหรับวางเเผนการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาการจัดตั้งกองบรรณาธิการข่าวกระทรวงยุติธรรม การจัดทำวิดีทัศน์ประมวลผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงแผนการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 8/2563

 

21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ. (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ จาก 4 หน่วยงาน ได้เเก่ กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาและมีมติ เห็นชอบจำนวน 17 โครงการ ทั้งนี้ในส่วนโครงการของ สกธ. จะนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป (24 พ.ย.2563)
นอกจากนี้ในการเสนอโครงการด้าน IT จะต้องดำเนินการโดยผ่านการรับรองจากกรม เสนอฝ่ายเลขาฯ พิจารณาเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอ จึงจะสามารถนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรมได้

สกธ.เข้าหารือแนวทางประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในกรอบ กพยช. และ สกธ.

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าพบ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ณ ห้องรับรองประธานศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งประธานศาลฎีกา และเพื่อหารือแนวทางในการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในกรอบคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยศาลยุติธรรมได้ให้ความสนใจในประเด็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการลดความแออัดในเรือนจำ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ปัจจุบัน ศาลยุติธรรม มีนโยบายในการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกกรณี เช่น การให้ประกันโดยไม่มีหลักทรัพย์โดยเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ มีการออกคำแนะนำจากประธานศาลฎีกาในการใช้มาตรการอื่นแทนการจำคุก 2. การใช้มาตรการบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึ่งศาลยุติธรรมได้พยายามกำหนดให้มีรูปแบบการบริการสังคมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของสังคม อาทิ การบริจาคโลหิต การดูแลคนชรา ซึ่งอาจจะต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งศาลยุติธรรม มีนโยบายที่จะดำเนินการในกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เช่นกัน ทั้งนี้ อาจจะต้องศึกษา พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพิ่มเติม 4. ประสงค์ให้มีเวทีเเลกเปลี่ยน ในประเด็นเกี่ยวกับการหาโทษอื่นแทนการจำคุก อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นการคุ้มครองความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้มีความสมดุลเช่นกัน 5.การพัฒนา…

พิธีเปิด ยธก.16

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 01 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) โดย พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ : มิติด้านกระบวนการยุติธรรม” โดยกล่าวถึงประเด็นที่มีความสำคัญในสังคมปัจจุบันและในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 3 ประเด็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การลดความแออัดในเรือนจำ จากสถิติในแต่ละปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนนักโทษเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่จำนวนนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำไม่มีความสอดคล้องกัน อันก่อให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มีสาเหตุที่สำคัญ คือ นักโทษที่มาจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่โทษมีความรุนแรง และปัญหาที่มาจากโทษที่ได้รับไม่ได้สัดส่วนกับฐานความผิด รวมถึงได้ให้แนวคิดในการเน้นการติดตามยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และการนำยาเสพติดบางประเภทออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ เช่น พืชกระท่อม เป็นต้น ประเด็นที่ 2 ปัญหาหนี้เสียจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโรคCovid-19 จึงจะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการสำหรับSMEs…

ยธ.ร่วมทอดกฐินพระราชทาน

 

17 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 ณ วัดหนองโว้ง ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลค จ. สุโขทัย โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้