สกธ. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขัง

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องสุขอนามัยด้านอาหารและโภชนาการ : มาตรฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมสุขอยามัยด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้ต้องขัง ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำ และเจ้าหน้าที่สูทกรรมจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 350 คน เข้าร่วมงาน โดยเกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวสุพรรณีประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่2/2563 โดยดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.15)

 

วันที่ 28 มกราคม 2563
ภาคเช้า – “กิจกรรมกลุ่มพัฒนา” สร้างการทำงานเป็นทีม และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อทำภารกิจในแต่ละฐานให้สำเร็จ บรรลุผลด้วยดี

ภาคบ่าย – “กิจกรรมระดมความคิด” เสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยแต่ละกลุ่มจะร่วมมือร่วมใจกันวางแผนและร่วมกันทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ภาคกลางคืน – “กิจกรรมการแสดง” สะท้อนปัญหาสังคมที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ด้านยาเสพติด
2. ด้านการกระทำผิดซ้ำ
3. ด้านความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 29 มกราคม  2563
วันสุดท้ายของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในช่วงเช้า ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วม “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหาร” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน

หลังจากนั้น ครูฝึกได้สรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมาตลอด 3 วัน มอบรางวัลกลุ่มคะแนนดีเด่น และพิธีปิดกิจกรรม โดย ผอ.สพก.

ขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ราชบุรี-นครปฐม

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 28 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 17 อำเภอ

ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดราชบุรีและยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15

 

สพก. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15 (ยธก.15) จำนวน 62 คน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การพัฒนาทักษะนักบริหาร ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาคเช้า – กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักบริหาร ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรม รวมทั้งได้กำหนดหัวข้อการแสดงแคมป์ไฟ ในกิจกรรมวันที่ 2 โดยกำหนดหัวข้อการแสดงตามประเด็นปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

ภาคบ่าย – กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นกิจกรรมเดินป่าเข้าฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาคค่ำ – กิจกรรมนันทนาการ ฝึกการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นอนุกรรมการ และได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และแนวทางลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 2
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่กระบวนการลดความแออัดในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเร่งรัดการจัดทำข้อมูลผู้ต้องขังที่จะได้รับการปรับชั้นโทษ การปรับหลักเกณฑ์หรือแนวทางในปัจจุบันเพื่อรองรับการปรับชั้นโทษหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง รวมทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องขังอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบการบริหารงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย

  วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ) ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ กรอบที่ 1 กฎหมาย โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเลขานุการฯ ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำทั้ง 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 1 มีกฎหมายที่ต้องเร่งรัดและดำเนินการทั้งสิ้น 7 ฉบับ ได้แก่ 1.กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2. กฎหมายการโอนตัวนักโทษต่างประเทศ 3. กฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (การปรับชั้นโทษ/และการใช้เครื่องมือ EM) 4. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 5. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.อ.…

การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 09.00 – 10.30 น. ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา บรรยายเรื่อง “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง”
เวลา 10:30 -11.30 น ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ที่ทำคะแนน Pre – Post Test ได้สูงสุด จำนวน 2 ท่าน และยังกล่าวให้กำลังใจในการทำงานแก่ คกก.ศยช.
หลังจากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพ เพื่อเป็นเกียรติ และความประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน