สกธ.ร่วมโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่  5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น สร้างสุข คลายทุกข์ให้ ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วยการปั่นจักรยาน เดินเท้า และล่องเรือ รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เผยแพร่กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน ให้ประชาชนบรู้และเข้าในกฎหมายตลอดจนกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากเกร็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปากเกร็ด ผู้แทนวัดปรมัยยิกาวาส พร้อมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 60 คน