สกธ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3

 

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกระบวนการยุติธรรม พร้อมผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมายเลข 531ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยการจัดทำโครงการสำคัญที่นำไปสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นคำของบประมาณประจำปี 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการสำคัญที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดส่งให้แก่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รวบรวม และเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป