ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

  วันนี้ 7 มกราคม 2563 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยและมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขัง” ณ เรือจำพิเศษพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวต้อนรับและนำทีมเจ้าหน้าที่บรรยายพร้อมเดินเยี่ยมชมภายในเรือนจำ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ – เรือนจำพิเศษพัทยา เป็นเรือนจำที่ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังลหุโทษ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนชายและแดนหญิงรวม 3,799 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี 558 คน และนักโทษเด็ดขาด 3,241 คน ผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 60 เป็นคนต่างถิ่น และร้อยละ 40 เป็นคนในพื้นที่…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการนำร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. ไปรับฟังความคิดเห็นในเวทีสัมมนาและเว็บไซต์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. ในหลายประเด็น อาทิ ความเหมาะสมของการกำหนดนิยามคำว่า “ประวัติอาชญากรรม” ความเหมาะสมของการกำหนดฐานความผิดที่จะต้องเปิดเผยโดยให้คำนึงถึงระดับความรุนแรง รวมถึงอัตราโทษ และความเหมาะสมของบทกำหนดโทษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้กลับคืนสู่สังคมได้ต่อไป