โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

  วันนี้ 15 มกราคม 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 180 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจัดการตามสั่ง และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ 2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ…

ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบาย แผนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของรัฐบาล รับทราบข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดจากการใช้การควบคุมพืชกระท่อมในปัจจุบัน และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวคิด หลักการ เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผอ.สกธ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

  วันที่ 15 มกราคม 2563 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งมอบรางวัลกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และการทำกิจกรรมถอดบทเรียน โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลงานกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น คือ หัวข้อ : การพัฒนาระบบการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการฟอกเงินในคดียาเสพติด (The Inspection System Development of Detecting Suspicious Transaction of Financial Institution to…

สกธ.ร่วมกับ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย จัดอบรม Game for Learning Design

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเเก้ไขกระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ในหัวข้อ Game for Learning Design” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวการเปิดการอบรม และ Mr.Frederic Spohr หัวหน้าสำนักงานประเทศไทยและเมียนมาร์ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน กล่าวต้อนรับและเเนะนำวิทยากร การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สามารถออกแบบการสื่อสารและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของเกม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการออกแบบนวัตกรรมสื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.Martin Sillaots ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยทาลิน ประเทศเอสโตเนีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมเเละพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้…