ยธส.11 ศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น ได้บรรยายถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงการเป็นสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะในด้านกระบวนการยุติธรรมในชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ โดยการกระจายบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับภาคเอกชนเข้าลงพื้นที่สำรวจประชากรในชุมชน เพื่อแบ่งกลุ่มรูปแบบการช่วยเหลือในแต่ละครัวเรือน

ทั้งนี้ ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เกี่ยวกับภารกิจ และการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นด้านกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับคณะวิทยากร

สกธ. ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

  วันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ที่ประชุมได้สอบถามประเด็นเกี่ยวกับผลอันพึงประสงค์ที่ 8 เกี่ยวกับ “กลไกพัฒนาองค์กรทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมกลางเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายทั้งในส่วนของเจตนารมณ์ การตีความ ขอบเขตและหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายและกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 โดย สกธ.ดำเนินการทั้งในส่วนของ online และ offline อาทิ การจัดทำแบบตรวจสอบและรายงานผลการเผยแพร่กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลกลับไปยังสำนักงานกิจการยุติธรรมเพื่อนำข้อมูลอัพโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไซต์รู้กฎหมาย (LAMP) การจัดทำ application chatbot โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน และกำชับให้ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลผ่านระบบ EMENSCR ของสศช. อย่างเคร่งครัด รวมถึงอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 แผนเป็นรายประเด็น…

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15” (ยธก.15)

  วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15” (ยธก.15) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ : มิติด้านกระบวนการยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงยุติธรรมกำลังเร่งแก้ไข คือ ปัญหานักโทษล้นคุก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน สาเหตุประการหนึ่งที่ส่งผลให้จำนวนนักโทษในเรือนจำเพิ่มสูงขึ้น คือการเพิ่มโทษยาเสพติด จึงทำให้นักโทษส่วนใหญ่มาจากคดียาเสพติด ประกอบกับจากสถิติที่ผ่านมา ผู้พ้นโทษที่ถูกปล่อยตัวตามกำหนด มีสถิติการกระทำผิดซ้ำภายใน 3 ปี มากถึง 45% อย่างไรก็ตาม การจะแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงระบบการลงโทษทางอาญา (Criminal Punishment) 2. ระบบการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม เช่น ระบบว่ากล่าวตักเตือน การไม่ส่งฟ้องคดี การประนีประนอม การไกล่เกลี่ย เป็นต้น…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขอนามัยผู้ต้องขังที่ผ่านมา และสถานการณ์ปัจจุบัน ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและโภชนาการของผู้ต้องขังในเรือนจำ

พร้อมทั้งพิจารณากรอบเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้น ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีในด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะ”พี่สอนน้อง”

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2563 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บัญชาการเรือนจำ และฝ่ายสูทกรรมจากเรือนจำทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 คน