การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นอนุกรรมการ และได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และแนวทางลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 2
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่กระบวนการลดความแออัดในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเร่งรัดการจัดทำข้อมูลผู้ต้องขังที่จะได้รับการปรับชั้นโทษ การปรับหลักเกณฑ์หรือแนวทางในปัจจุบันเพื่อรองรับการปรับชั้นโทษหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง รวมทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องขังอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบการบริหารงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย

  วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ) ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ กรอบที่ 1 กฎหมาย โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเลขานุการฯ ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำทั้ง 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 1 มีกฎหมายที่ต้องเร่งรัดและดำเนินการทั้งสิ้น 7 ฉบับ ได้แก่ 1.กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2. กฎหมายการโอนตัวนักโทษต่างประเทศ 3. กฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (การปรับชั้นโทษ/และการใช้เครื่องมือ EM) 4. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 5. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.อ.…

การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 09.00 – 10.30 น. ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา บรรยายเรื่อง “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง”
เวลา 10:30 -11.30 น ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ที่ทำคะแนน Pre – Post Test ได้สูงสุด จำนวน 2 ท่าน และยังกล่าวให้กำลังใจในการทำงานแก่ คกก.ศยช.
หลังจากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพ เพื่อเป็นเกียรติ และความประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของหลักสูตร ยธส.11 ณ มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของหลักสูตร ยธส.11 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก. ร่วมกับ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานรุ่น ยธส.11 พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์เทคโนโลยี และการผลิตอักษรเบรลล์ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมภายในมูลนิธิ ทั้งนี้ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นและมอบเงินจำนวน 29,557 บาท สำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิต่อไป