ขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ราชบุรี-นครปฐม

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 28 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 17 อำเภอ

ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดราชบุรีและยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15

 

สพก. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15 (ยธก.15) จำนวน 62 คน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การพัฒนาทักษะนักบริหาร ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาคเช้า – กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักบริหาร ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรม รวมทั้งได้กำหนดหัวข้อการแสดงแคมป์ไฟ ในกิจกรรมวันที่ 2 โดยกำหนดหัวข้อการแสดงตามประเด็นปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

ภาคบ่าย – กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นกิจกรรมเดินป่าเข้าฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาคค่ำ – กิจกรรมนันทนาการ ฝึกการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม