สกธ. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขัง

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องสุขอนามัยด้านอาหารและโภชนาการ : มาตรฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมสุขอยามัยด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้ต้องขัง ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำ และเจ้าหน้าที่สูทกรรมจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 350 คน เข้าร่วมงาน โดยเกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวสุพรรณีประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่2/2563 โดยดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ