กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี

  วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและทักษะการปฏิเสธ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในโครงการครู D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนที่ 2 การจัดบูธนิทรรศการ “ลานเพลิน ลานเล่น ลานเรียนรู้กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเครือข่ายในพื่นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานกิจการยุติธรรม เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปราจีนบุรี (โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์…