ผอ.สกธ.บรรยายพิเศษ หลักสูตร ยธก.15

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) ได้รับเกียรติจากท่านวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สกธ. กับบทบาทผู้ชี้เป้ากระบวนการยุติธรรมไทย” โดย ผอ.สกธ.ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้ ด้านกฎหมาย 1. การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และการทำให้กฎหมายเข้ากับยุคสมัย 2. Law enforcement หรือในหลายประเทศใช้ Law implementation คือทำอย่างไรให้นำกฎหมายไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 3. การสร้างการรับรู้กฎหมาย ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงประชาชน ล่าสุดได้สร้างสรรค์ แชทบอทผู้ใหญ่ลอว์ เพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม ให้สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการคำนึงถึงต้นทุน ความคุ้มค่าในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อีกด้วย…

คณะอนุ IT พิจารณากรอบการดำเนินงาน ปี63 และการผลักดันการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พิจารณากรอบดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการผลักดันแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล โดยมติ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งกรอบการดำเนินงานของศูนย์ DXC ทั้ง 3…

สกธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก สกธ. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม

โดยในช่วงเช้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

ต่อด้วยช่วงบ่าย เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.
โดยผลผลิตจากการประชุมฯ นี้ จะจัดทำเป็นร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สกธ. ต่อไป