การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีมติจากเรื่องพิจารณา ดังนี้ 1.เห็นชอบในหลักการ(ร่าง)พระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. โดยให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 2.เห็นชอบ(ร่าง)รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงตามข้อสังเกตของที่ประชุม และดำเนินการเสนอ ครม.ต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม ที่เสนอต่อ ครม. จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ขอยกเลิกการผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน จำนวน 4,000 เครื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่…