ผอ.สกธ. ร่วมเดินทางลงพื้นที่พร้อมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วันที่ 11 ก.พ. 63 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อพบปะหารือกับผู้นำศาสนา และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะประสานงานระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยฯ ให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

จริงจังและจริงใจ” หนึ่งในความเห็นจากผู้นำศาสนาที่เน้นย้ำกับหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ให้ยึดมั่น ตลอดจนความเห็นของคณะประสานงานระดับพื้นที่ ซึ่งหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ให้ความสำคัญและจะหยิบยกประเด็นเข้าสู่กระบวนการพูดคุยฯ ในอนาคตต่อไป

การประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยจำนวน 10 โครงการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น ทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานและตรวจรับผลสำเร็จของงานวิจัย โดยที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการวิจัยในภาพรวมในประเด็นดังต่อไปนี้
1) นิยามการกระทำผิดซ้ำ และนิยามศัพท์ในการวิจัยของแต่ละโครงการวิจัยควรสอดคล้องกัน
2) การทบทวนวรรณกรรมหรือการนำเสนอสถิติที่เกี่ยวข้องควรเป็นปัจจุบัน
3) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ควรให้ครอบคลุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดใน TOR

ทั้งนี้ สกธ. ในฐานะผู้บริหารโครงการวิจัยจะดำเนินการประสานนักวิจัยต่อไป

สกธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 1.1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกลุ่มผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ คัดกรองผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นอันตรายต่อสังคมหลังปล่อย การจัดวางระบบฐานข้อมูล รวมถึงประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์เฉพาะกิจฯ ดังกล่าว 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งมีอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธาน และรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ 1.3 คำสั่งการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติระดับจังหวัด (กพยจ.) ดำเนินการประสานงานกับส่วนราชการมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และยุติธรรมจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตรายต่อสังคมภายหลังปล่อย โดยให้ยุติธรรมจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ และบริหารจัดการกลุ่มผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษในพื้นที่…