สกธ.จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC จ.ชลบุรี

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 22 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 11 อำเภอ รวมทั้ง จนท.ยจ.ชลบุรี

ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 24 และการติดตามการปฏิบัติงานของ สยจ.

  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 24 ณ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิช์ รองนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของ สยจ. 3 จังหวัด ได้แก่ สยจ.ชลบุรี สยจ.ฉะเชิงเทรา และสยจ.ระยอง โดยที่ประชุมฯ ประธานได้กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2. การเร่งรัดดำเนินการ กรณีที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้รับเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าถวายฏีกาขอรับความเป็นธรรมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การหมุนเวียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำงานจุดบริการ 3 โต๊ะ สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของแต่ละ สยจ. ให้กับประธานฯ…