ผอ.สกธ.ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และโอกาสนี้ สกธ.ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย
นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย
ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ…. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี และกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม โดยมีแนวทางการดำเนินการตามมติ ครม. แผนงานการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งพิจารณาใน 3 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ กรอบมาตรฐานอัตรากำลัง และงบประมาณ

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม จะนำความคิดเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ…. ต่อไป