การประชุมคณะทำงานจิตอาสา 904 พิจารณากรอบแนวทางดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ยธ. ครบรอบ 129 ปี

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวทางดำเนินกิจกรรม การจัดสรรจำนวนบุคลากรเข้าร่วม และการขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรม ณ คลองบางแพรก และ ถ.นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (บริเวณรอบกรมราชทัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้ – รูปแบบกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์…

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.11 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดย นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้เกียรติต้อนรับ และคณะวิทยากรของโรงพยาบาลได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สุขภาพผู้บริหาร” คณะวิทยากรบรรยายถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริหาร ภาวะความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้บริหาร เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน และภาวะเครียด เป็นต้น รวมทั้งฟังการบรรยายการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย “ชะลอวัย ไกลโรค ด้วยภูมิปัญญาไทย” ตามหลักตรีโทษ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคตามหลักแพทย์แผนไทย กฎของธรรมชาติกฎแห่งความเหมือน (Law of similar) และการทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล เช่น ปรับความสมดุลด้วยอาหาร ยา การนวด และการออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการเรียนรู้ทักษะ การฝึกปฏิบัติยืดกล้ามเนื้อ การนวดตนเอง และการบริหารร่างกายเบื้องต้น โดยวิทยากรจากทางโรงพยาบาล นอกจากนี้…