อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครอง จ.สุโขทัย

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 54 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 16 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 9 อำเภอ รวมทั้ง จนท.สยจ.สุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก
นายชัชชัย กรมชารี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดการอบรมฯ

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น