สกธ.จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ Volunteers Creative Space

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เท่าทันยุคแห่งเทคโนโลยี และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการ Learning Design เพื่อเสริมสร้าง “ทักษะการออกแบบการเรียนรู้” สำหรับไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมหรือสื่อต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้…

การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2563

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15.00 -17.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปยธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (CIO) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (IT.) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการพิจารณาโครงการด้าน IT จำนวน 22 โครงการ จาก 9 หน่วยงาน  ซึ่งมีโครงการของ สกธ. พิจารณาจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอำนวยความยุติธรรมและด้านติดตามสถานะคดี โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC และการจัดทำนโยบายแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาโครงการได้เพียง…

ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษา/หมายขัง ให้กับกรมราชทัณฑ์

 

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ นายณัฐกฤต สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษา/หมายขัง ให้กับกรมราชทัณฑ์ โดยมีประเด็นในการหารือ ดังนี้
1) การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (DXC) ในช่วงปี 2563-2564 เพื่อยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม ในปี 2563 เพื่อนำไปสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการและอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ใช้บริการศาล (D-Court)
3) การเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษาระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมราชทัณฑ์
4) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบ AI และ BI มาใช้ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
5) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับศูนย์ DXC ในระยะต่อไป