สกธ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และมีการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค และในระดับเขต ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 -18.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (กนป. กลุ่ม IT) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 โดยได้มีการพิจารณาโครงการด้าน IT ที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 13 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งมีโครงการของ สกธ. พิจารณาจำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 54.878 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอำนวยความยุติธรรมและด้านติดตามสถานะคดีงบประมาณ 35…