การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1(JA1) นางสาวสุพรรณนี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2563
ซึ่งเป็นโครงการวิจัยตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่าง สกธ. กับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ TIJ และ สกธ. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการนำร่องเพื่อพัฒนามาตรฐานเรือนจำและโปรแกรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทางเพศเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ
2)โครงการพัฒนาโปรแกรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผ่านกีฬา (Rehabilitation through Sport)

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอต่อคณะผู้วิจัยต่อไป