พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางสาวสุพรรณี ประเสริญทองกร รอง ผอ.สกธ. ผู้แทนหน่วยงาน และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563

โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2562 รวมถึงค่าคะเเนนในเเต่ละหลักเกณฑ์ โดยมุ่งเน้นด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เเละทางปฏิบัติ เมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยเเล้วอาจทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้วให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งถัดไป