รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ศวธ.5

 <<< ย้อนกลับ   “วิจัยอย่างมืออาชีพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 17 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม     หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของหน่วยงานหรือสนใจในการจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรรม ประกอบด้วย – บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม – บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม        – ข้าราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)        – พนักงานราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) – สามารถเข้าอบรมตามวัน เวลา สถานที่ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนวันการฝึกอบรม –…

การประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมราชาบุระ จ.ราชบุรี และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนงาน กพยจ. 2. การขับเคลื่อนงานยุติธรรมสร้างสุข 3. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ดังนี้ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรใหม่ที่รับผิดชอบงานกองทุนยุติธรรม ควรมีบุคลากรส่วนกลางให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการทำงาน การนำเข้าข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรวมระบบให้นำเข้าข้อมูลครั้งเดียว ไม่ควรนำเข้าข้อมูลเดียวกันหลายระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาการเร่งรัดการจ่ายเงิน สชง. การรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบของ สชง. และข้อมูลของจังหวัด ให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สชจ.สกธ…