การพิจารณามาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมพิจารณามาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อการกำหนดมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด – 19
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) จะได้นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตุต่างๆ ของหน่วยงาน ไปประกอบการพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการผ่อนปรนฯ ต่อไป

การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดวิธีการจำแนกนักโทษ : กลุ่มคนดี

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดวิธีการจำแนกนักโทษ : กลุ่มคนดี (เทวดาตกสวรรค์) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อเสนอแนวทางและความเหมาะสมของการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อนำมากำหนดข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในลำดับต่อไป

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย

 

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินต่อนายกรัฐมนตรี หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 มอบหมาย พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการ เฉพาะกิจด้านกฎหมาย 3 ด้านสำคัญ ได้แก่
1. งานด้านคดี
2.งานด้านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย และ
3.งานพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ ที่ประชุม เห็นควรให้มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน รวมถึงให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านคดีและ งานด้านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าว

ประกาศสำนักกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการทดแทนของเดิม พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา PC-Notebook 63 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการทดแทนของเดิม พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 4/2563 ลงวันที่  25 มีนาคม 2563 นั้น ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,306,500.00 (สองล้านสามแสนหกพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่  10 เมษายน  พ.ศ. 2563   (นางสาวนันทรัศมิ์…