ประกาศสำนักกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการทดแทนของเดิม พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา PC-Notebook 63 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการทดแทนของเดิม พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 4/2563 ลงวันที่  25 มีนาคม 2563 นั้น ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,306,500.00 (สองล้านสามแสนหกพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่  10 เมษายน  พ.ศ. 2563   (นางสาวนันทรัศมิ์…