การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย

 

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินต่อนายกรัฐมนตรี หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 มอบหมาย พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการ เฉพาะกิจด้านกฎหมาย 3 ด้านสำคัญ ได้แก่
1. งานด้านคดี
2.งานด้านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย และ
3.งานพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ ที่ประชุม เห็นควรให้มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน รวมถึงให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านคดีและ งานด้านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าว