การพิจารณามาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมพิจารณามาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อการกำหนดมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด – 19
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) จะได้นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตุต่างๆ ของหน่วยงาน ไปประกอบการพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการผ่อนปรนฯ ต่อไป

การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดวิธีการจำแนกนักโทษ : กลุ่มคนดี

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดวิธีการจำแนกนักโทษ : กลุ่มคนดี (เทวดาตกสวรรค์) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อเสนอแนวทางและความเหมาะสมของการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อนำมากำหนดข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในลำดับต่อไป