สกธ. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
สำหรับผู้เข้ารับเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้แก่ นางประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้เข้าเป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1
คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ การนำงานวิจัยในกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอ แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 จำนวน 58 เรื่อง โดยได้กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นทางวิชาการ (peer review) ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
ที่ประชุมได้มีพิจารณาแบบประเมินผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของการนำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ รวมถึงคัดเลือกนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ซึ่งมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงแบบประเมินผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของการนำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ และให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยจากหน่วยงาน ผู้กำหนดโจทย์วิจัยและผู้รับผลประโยชน์จากงานวิจัย แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

การประชุมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA 1) นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ประชุมมีเห็นชอบแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 1) ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ (โดยปรับให้ข้อเสนอไม่มีความซ้ำซ้อนกับชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม) 2) กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการภาวะวิกฤตเพื่อสร้างความยุติธรรม และ 3) ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเดี่ยวที่หน่วยงานประสงค์ดำเนินการ โดยหากเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีลักษณะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานหรือเป็นเรื่องเฉพาะของหน่วยงาน ให้ดำเนินการของบประมาณผ่านหน่วยงานของตนเอง (ทั้งนี้ แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม) อีกทั้ง ให้หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหัวข้อการวิจัยที่กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมต่อไป