การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563

 

วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยกรรมการเข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องพิจารณาเร่งด่วน กรณีการเบิกจ่ายเงินค่าที่พักสำหรับกักตัวผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และได้ประชุมพิจารณาในประเด็นที่เป็นกระแสข่าวในสังคม เรื่องของการแจกอาหาร และการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ครั้งที่1/ 2563

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA 2) ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ครั้งที่1/ 2563 โดยในการประชุมได้มีการรายงานข้อมูลสถิติการดำเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นในช่วงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางในการติดตามและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในส่วนของคดีอาญา รวมทั้งได้มีการพิจารณาแนวทางในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในข้อพิพาททางคดีปกครองในการประชุมครั้งนี้ด้วย