พิจารณาการจัดการผลกระทบจากโควิด 19 ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จากการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563 และการตอบข้อหารือแนวทางการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมกันพิจารณาประเด็นการจัดการผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ยังได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านคดี ให้ที่ประชุมทราบด้วย