ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ตามประกาศ สำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการ  เสนอราคา ได้แก่ บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท   (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๒. อุปกรณ์บันทึกการเข้า-ออก สำนักงาน ผ่านระบบสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Face Detection and FeverScreening) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสน หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๓. อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่าน Video Conference พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา…