สกธ.ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ยธ.

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม โฆษกสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
โดยที่ประชุมได้รับทราบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม และสถิติรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมผ่านสื่อมวลชน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563
อีกทั้งยังได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงในโอกาสที่รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี โดยมีมติ ให้ส่วนกลางจัดทำแบบฟอร์มสำหรับให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการพัฒนากลไกการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งกองบรรณาธิการกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดการณ์จะจัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ช่วงเดือนตุลาคม 2563

การเสวนางานวิจัยหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม”

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อวิจัย “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” รวมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ ห้องประชุม Lotus Suite 11 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประเด็นปัญหางานวิจัย ความสำคัญของงานวิจัยผลการแก้ไขปัญหา รวมถึงการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งการเสวนาทางวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หัวข้อการพัฒนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรรม โดยมีผู้แทนจาก กรมบังคับคดีและสถาบันการศึกษา ซึ่งมีนายวัฒนากร สั้นนุ้ย เป็นผู้ดำเนินรายการ กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมและกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรรม โดยมีผู้แทนจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสุต เป็นผู้ดำเนินรายการ กลุ่มที่ 3 การพัฒนาพฤตินิสัยและการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรรม…

สกธ.ร่วมพิจารณาแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่มีหมายจับและเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค (State Quarantine)

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม โดยที่ประชุมได้พิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ต้องหาที่มีหมายจับและเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค (State Quarantine) โดยพิจารณาในประเด็น 1. การเดินทางไปยังสถานที่ควบคุมโรค (State Quarantine) ของผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจศาลที่ออกหมายจับ 2. การดำเนินการกับผู้ต้องหาที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง กรณีที่ให้การรับสารภาพตลอดข้อหาต่อพนักงานสอบสวน 3. การรับ – ส่ง ตัวผู้ต้องหา เมื่อครบกำหนดการกักตัว ณ เรือนจำตามกระบวนการ (State Quarantine) 14 วัน 4. กรณีการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ และไม่ผ่านระบบการควบคุมโรค ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีการเดินทางไปยังสถานที่ควบคุมโรคฯ และการดำเนินการกับผู้ต้องหาที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง…

ยธ.ร่วมหารือคดี “บอส อยู่วิทยา” ประเด็นความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (ส.ว.) หมายเลขที่ 311 อาคารรัฐสภา
โดยที่ประชุมร่วมหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา (บอส)ในประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม มาร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็น กระทรวงยุติธรรมควรมีบทบาทในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และควรมีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้สำเร็จต่อไป