สกธ.ร่วมผลักดันงานวิจัยกระบวนการยุติธรรม สู่เวทีระดับชาติ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563″

             สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ จัด“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” เวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563           โดยในครั้งนี้สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมจัดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม” เพื่อเป็นการส่งเสริม การนำผลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ และจะได้รับทราบผลการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีงานวิจัยทั้งหมด 11 เรื่อง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ  …