บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

คลิกที่นี่

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

คลิกที่นี่

 

ประกาศ : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ (การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล)        ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เชิญให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ (การฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล) ดำเนินการโดยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย และขอให้ผู้มีรายชื่อ รายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมทางไกล ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้        ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓…