คกก.จัดหาระบบคอมฯ ยธ. เคาะผ่านเเล้ว-โครงการพัฒนาระบบสืบค้นผลงานวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 6/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน โดย สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบสืบค้นผลงานวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base – JKB) งบประมาณ 490,000 บาท โดยที่ประชุมเห็นชอบโครงการดังกล่าว

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำมาซึ่งผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม ซึ่งจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

อนุฯ สนับสนุนโครงการ เดินหน้าพิจารณาคำขอสนับสนุนโครงการให้ความรู้กฎหมาย 30 โครงการ

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมได้พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย จำนวน 30 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่เข้าเกณฑ์ให้ความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ จำนวน 14 โครงการ และมีโครงการที่เสนอยุติคำขอ จำนวน 15 โครงการ โดยมีมติให้ทุกๆโครงการเพิ่มหัวข้อการบรรยายกฎหมาย ควรมีกฎหมายหลัก 3 เรื่อง คือ กฎหมายกองทุนยุติธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และขอให้ทุกๆโครงการมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐ คือมีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย มีบริการเจลล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ